Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE


Sprostredkovateľ/ poskytovateľ/agentúra:
Obchodné meno: ALEKO recruitment agency, s.r.o., sídlo:  Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO 53 524 365,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Sro vložka č. 41652/P   
Tel.:+421 907 53 00 16, E-Mail : praca@praca-info.sk. Web: www.praca-info.sk 
  (ďalej tiež ako „sprostredkovateľ” alebo ako „agentúra“)

a Uchádzač o prácu:
 
(ďalej tiež ako „uchádzač”)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej len „VOP“)

 

1.    Uchádzač o prácu, tréningový, študijný, pracovný program, brigádu (ďalej len práca)  sa  dobrovoľne zaregistruje v databázovom systéme sprostredkovateľa – agentúre,  za cieľom získania práce, brigády, tréningového, študijného alebo pracovného pobytu v zahraničí. Uchádzač  slobodne, vážne a bez omylu potvrdzuje, že bol zo strany agentúry riadne oboznámený a informovaný o podmienkach registrácie.
2.    Uchádzač môže byť v komunikácii s agentúrou (v štádiu vybavovania práce, počas pracovného pobytu uchádzača v zahraničí, alebo po skončení práce uchádzača v zahraničí), zastúpený svojím splnomocneným zástupcom (ďalej len „zástupca uchádzača“). Takýto zástupca uchádzača je oprávnený komunikovať s agentúrou, len na základe písomne udelenej plnej moci podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení s úradne overeným podpisom uchádzača, ktorú predloží uchádzač alebo zástupca uchádzača agentúre. Pokiaľ bude uchádzača zastupovať zástupca uchádzača, agentúra bude vždy v prvom rade rešpektovať práva a záujmy uchádzača.
3.    Uchádzač o prácu sa zaväzuje poskytnúť agentúre všetky informácie ohľadne vzdelania, pracovných skúseností, svojich pracovných požiadaviek a iných náležitosti, ktoré sú potrebné k získaniu práce. Uchádzač o prácu   slobodne, vážne a bez omylu potvrdzuje, že informácie, ktoré uchádzač o prácu uvedie agentúre sú pravdivé a aktuálne. Uchádzač o prácu sa zaväzuje aktualizovať tieto údaje, ktoré poskytol agentúre za účelom získania práce bezodkladne (najneskôr do 3 pracovných dní) potom, ako nastala akákoľvek zmena. Uchádzač o prácu v celom rozsahu zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré agentúre poskytol. V prípade, že uchádzač o prácu uvedie agentúre nepravdivé údaje, uchádzač o prácu   zaväzuje zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške 66,-EUR, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok agentúry na úhradu skutočne vzniknutej škody. Uchádzač o prácu týmto zároveň vyhlasuje, že zodpovednostný následok ako aj výšku zmluvnej pokuty, ktorá by ho mala v prípade stanovenom v tomto odseku postihnúť, nepovažuje za neprimerané ani za priečiace sa dobrým mravom, a to vzhľadom na charakter záväzkov, ktorých porušenie je takýmito zodpovednostnými následkami sankcionované  vzhľadom na ich význam pre uchádzača a agentúru.  Uchádzač je tiež informovaný, že pokiaľ mu agentúra zabezpečí prácu a tú nebude môcť uchádzač vykonávať na základe zle/nesprávne uvedených informácií, bude znášať následky a náklady, ktoré spôsobí sám sebe, agentúre a budúcemu zamestnávateľovi.
4.    Svojou registráciou uchádzač o prácu potvrdzuje a súhlasí, že bude agentúru informovať v prípade jeho nezastihnuteľnosti  /napr. dlhodobá dovolenka, práceneschopnosť, odchod do zahraničia/, zmeny kontaktných údajov, zmeny pracovných požiadaviek /napr. požadovaná krajina, pozícia, dátum nástupu do práce/.
5.    Uchádzač je povinný agentúru okamžite písomne informovať, pokiaľ nebude mať ďalej záujem o sprostredkovanie práce /ďalej v texte tiež ako „Informácia“/. Uchádzač sa zaväzuje doručiť predmetnú Informáciu agentúre bezodkladne, najneskôr však do začiatku dňa, v ktorom agentúra uchádzačovi postúpi pracovnú ponuku mailom, telefonicky alebo osobne, na základe jeho požiadaviek uvedených v dotazníku, v opačnom prípade sa uchádzač zaväzuje  uhradiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok agentúry na úhradu skutočne vzniknutej škody. Uchádzač o prácu týmto zároveň vyhlasuje, že zodpovednostný následok ako aj výšku zmluvnej pokuty, ktorá by ho mala v prípade stanovenom v tomto odseku postihnúť, nepovažuje za neprimerané ani za priečiace sa dobrým mravom, a to vzhľadom na charakter záväzkov, ktorých porušenie je takýmito zodpovednostnými následkami sankcionované  vzhľadom na ich význam pre uchádzača a agentúru.  Písomnosť sa považuje za preukázateľne doručenú za nasledovných podmienok:

  • v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za agentúru a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
  • v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu agentúry a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za agentúru a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia,
  • v prípade doručovania prostredníctvom faxu a elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej strany o doručení písomnosti.

6.    V súvislosti s Nariadením   Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu sprostredkovateľa  s GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde uchádzač o prácu na stránke www.praca-info.sk
7.    Agentúra si vyhradzuje právo požadovať od uchádzača, aby sa zúčastnil na pohovore so zamestnávateľom, či už osobnom alebo telefonickom. V prípade potreby sa záujemca dostaví k profesijným skúškam, ak to bude požiadavka budúceho zamestnávateľa.
8.    Uchádzač o prácu berie na vedomie, že konečné rozhodnutie o jeho prijatí do práce má zamestnávateľ, nie agentúra. Agentúra poskytuje informácie o pracovných podmienkach na  základe informácií, ktoré  obdrží od  partnerských agentúr alebo zamestnávateľa. Tieto informácie nemôže zmeniť, doplniť ani vylepšiť. Musí ich postúpiť uchádzačovi v takom znení, ako ich sama obdržala. Po podpísaní pracovnej zmluvy agentúra už nezasahuje do ďalších dohôd a dojednaní medzi uchádzačom ako zamestnancom a zamestnávateľom, nakoľko agentúra je len sprostredkovateľ. Agentúra nezodpovedá za vyplácanie nákladov  ( mzdy, cestovné, diéty a pod. ), na ktoré má uchádzač o prácu ako zamestnanec nárok v zmysle platne uzatvorenej pracovnej zmluvy, resp. inej obdobnej pomenovanej alebo nepomenovanej zmluvy uzatvorenej medzi uchádzačom o zamestnanie ako zamestnancom a treťou osobou ako zamestnávateľom.
9.    Uchádzač o prácu sa týmto zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať partnerov agentúry za účelom zabezpečenia zamestnania s úmyslom obísť agentúru a záväzkov voči nej a taktiež je uchádzač o prácu povinný agentúru informovať o každom kroku, ktorý partner agentúry podnikne voči uchádzačovi o prácu a naopak, v opačnom prípade sa uchádzač o prácu zaväzuje zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR a to do 14 dní, odo dňa, keď sa agentúra dozvie o porušení tohto záväzku uchádzačom o prácu, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok agentúry na úhradu skutočne vzniknutej škody. Uchádzač o prácu týmto zároveň vyhlasuje, že zodpovednostný následok ako aj výšku zmluvnej pokuty, ktorá by ho mala v prípade stanovenom v tomto odseku postihnúť, nepovažuje za neprimerané ani za priečiace sa dobrým mravom, a to vzhľadom na charakter záväzkov, ktorých porušenie je takýmito zodpovednostnými následkami sankcionované  vzhľadom na ich význam pre uchádzača a agentúru.
10.    Uchádzač o prácu sa týmto zaväzuje, že kontakty a ďalšie informácie o partnerských agentúrach a zamestnávateľoch, ktoré získa od agentúry za účelom získania práce a sú považované za súčasť obchodného tajomstva, nesmie prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Táto povinnosť pretrváva aj po skončení spolupráce medzi uchádzačom o prácu a agentúrou. Pokiaľ uchádzač poruší ustanovenia tohto bodu, zaväzuje sa zaplatiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok agentúry na úhradu skutočne vzniknutej škody. Uchádzač o prácu týmto zároveň vyhlasuje, že zodpovednostný následok ako aj výšku zmluvnej pokuty, ktorá by ho mala v prípade stanovenom v tomto odseku postihnúť, nepovažuje za neprimerané ani za priečiace sa dobrým mravom, a to vzhľadom na charakter záväzkov, ktorých porušenie je takýmito zodpovednostnými následkami sankcionované  vzhľadom na ich význam pre uchádzača a agentúru.
11.    Uchádzač o prácu súhlasí s úhradou poplatkov za služby, ktoré mu agentúra poskytne v dohodnutom termíne. O predpokladanej výške poplatkov je uchádzač agentúrou informovaný. Jedna úhrada poplatku/ov agentúre zahŕňa zabezpečenie služieb 1x jednému uchádzačovi. Za každé ďalšie zabezpečenie služieb  platí uchádzač opäť poplatok za poskytnuté služby.
12.    Registrácia v agentúre trvá 2 roky. Uchádzač o prácu z nej bude vyradený skôr len na základe jeho písomnej žiadosti. Agentúra si tiež vyhradzuje právo zrušiť spoluprácu s uchádzačom o prácu a vyradiť uchádzača o prácu zo svojej evidencie/registra najmä, nie však výlučne v prípadoch, pokiaľ poruší obchodné podmienky spolupráce, nedodá kompletné materiály, požadované agentúrou, napriek pozvánke sa nedostaví na výberové konanie organizované agentúrou a nedoloží akceptovateľné ospravedlnenie , odmietne ponúkanú prácu alebo pracovnú zmluvu a nespresní  svoje požiadavky ohľadne požadovanej práce alebo nenastúpi na sprostredkovanú prácu , nebude akceptovať a rešpektovať záväzky uchádzača voči agentúre alebo obchodnú politiku agentúry alebo odmietne uhradiť náklady agentúry. V prípade, že uchádzač odmietne agentúrou ponúkanú prácu, pričom táto práca bude spĺňať požiadavky uchádzača (t.j. uchádzačom v registračnom formulári uvedený  požadovaný druh práce,    miesto /štát/ výkonu práce,  dátum  nástupu  do práce),  sa zaväzuje  uhradiť agentúre zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR,  pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok agentúry na úhradu skutočne vzniknutej škody. Uchádzač o prácu týmto zároveň vyhlasuje, že zodpovednostný následok ako aj výšku zmluvnej pokuty, ktorá by ho mala v prípade stanovenom v tomto odseku postihnúť, nepovažuje za neprimerané ani za priečiace sa dobrým mravom, a to vzhľadom na charakter záväzkov, ktorých porušenie je takýmito zodpovednostnými následkami sankcionované  vzhľadom na ich význam pre uchádzača a agentúru.
13.    Uchádzač o prácu bude svoje otázky ohľadne obchodných podmienok smerovať agentúre a nie tretej osobe.
14.    Ďalšie dojednané podmienky sú predmetom dohody medzi uchádzačom o prácu a agentúrou.
15.    Zánikom týchto obchodných podmienok, nezaniká nárok agentúry na zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút, ani nárok na úhradu vzniknutej škody agentúre, podľa ustanovení tých obchodných podmienok.
16.    Uchádzač o prácu súhlasí s hore uvedenými obchodnými podmienkami spolupráce a vyhlasuje, že s predmetnými obchodnými podmienkami bol riadne oboznámený .
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 

ALEKO recruitment agency, s.r.o., so sídlom Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO:  53 524 365, ako sprostredkovateľ zamestnania a poskytovateľ poradenstva a služieb (ďalej len „sprostredkovateľ“) vydáva týmto reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv občanov pri zodpovednosti za chyby služieb.

Občan je pre účely tohto reklamačného poriadku považovaný za: osobu, s ktorou sprostredkovateľ uzatvoril Dohodu o sprostredkovaní práce občana v zahraničí alebo Zmluvu o poskytnutí poradenstva a  služieb.
 
 
Za reklamáciu podanú voči sprostredkovateľovi sa nepovažuje reklamácia ohľadne samotného pracovno-právneho pomeru, alebo iných poskytnutých služieb inými subjektmi mimo záväzkov sprostredkovateľa a občana. Sprostredkovateľ však môže byť súčinný pri vybavovaní oprávnených reklamácií občana voči zamestnávateľovi, či partnerom avšak takéto konanie sa neriadi týmto reklamačným poriadkom.

1. Zodpovednosť sprostredkovateľa
Právna úprava
a)    Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo sprostredkovateľskej zmluvy zodpovedá  sprostredkovateľ a to v zmysle zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.  Za predmet reklamácie nemôžu byť považované služby, ktoré poskytol sprostredkovateľ  nad rámec zmluvy a bezplatne/bezodplatne.
b)    Pokiaľ sprostredkovateľ poskytuje iné služby ako poradenstvo, služby, či iné, zodpovedá sprostredkovateľ ako obchodná spoločnosť, a to v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Spôsoby pre podanie reklamácie
a)    Občan je povinný podať podnet k reklamácii bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej podanie podnetu na reklamáciu), aby mohla byť zjednaná náprava. Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste výkonu sprostredkovanej práce, alebo poskytnutej služby, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
b)    V prípade vád Služieb poskytnutých sprostredkovateľom je občan povinný zjavnú vadu oznámiť sprostredkovateľovi najneskôr pri poskytovaní Služby (ak už pri poskytovaní Služby je zjavná jej vadnosť), ostatné vady Služieb musia byť písomne uplatnené Občanom u sprostredkovateľa najneskôr do 5 dní odo dňa poskytnutia Služieb.

3. Obsah reklamácie
Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec. Identifikácia spočíva v tom, že občan uvedie:
a)    akú službu  sprostredkovateľ občanovi poskytol
b)    kedy sprostredkovateľ službu občanovi poskytol
c)    popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,
d)    čoho sa občan  domáha.

4. Povinnosti občana
a)    Občan je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutočný stav, tak ako o tieto sprostredkovateľ požiada.
b)    Pokiaľ občan preruší svojvoľne pracovný pomer, opustí zamestnanie, sprostredkované sprostredkovateľom, alebo do neho ani z nejakého dôvodu nenastúpi a nebude o tom osobne (mailom, listom, telefonicky) nie prostredníctvom tretej osoby, informovať partnerskú agentúru alebo  samotného sprostredkovateľa vopred alebo okamžite z krajiny, v ktorej sa problém vyskytol, a tí nebudú mať možnosť pomôcť občanovi v prípadných nedorozumeniach a problémoch, odchodom občana od zamestnávateľa alebo z krajiny pobytu.
c)    Pokiaľ občan bude informovať sprostredkovateľa osobne, nie prostredníctvom tretej osoby (mailom, listom, telefonicky), o vzniknutom probléme a žiadať o asistenciu, je občan povinný rešpektovať a nasledovať pokyny sprostredkovateľa za účelom vyriešenia situácie.

5. Zodpovednosť sprostredkovateľa
Občan si môže u sprostredkovateľa nárokovať len nedodržanie záväzkov sprostredkovateľa voči občanovi v súlade so zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  alebo nedodržanie záväzkov za poskytnutie poradenstva a služieb. Ďalšia prípadná zodpovednosť sprostredkovateľa sa riadi ustanoveniami  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

6. Lehoty pre vybavenie reklamácie
V prípade, že je reklamácia uplatnená ešte počas jeho prítomnosti na  mieste pracovného pobytu, sprostredkovateľ bude bezodkladne konať najneskôr do 3 pracovných dní od nahlásenia reklamácie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Účinnosť reklamačného poriadku
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 10. januára  2019.


8. Tento  reklamačný poriadok je platný aj pre partnerské spoločnosti sprostredkovateľa, s ktorými má občan uzatvorený i iný zmluvný vzťah ako napr. objednávateľ služieb. V takomto prípade budú partnerské spoločnosti sprostredkovateľa vystupovať ako poskytovatelia služieb pre občana resp. pre objednávateľa. Ide o nasledujúce spoločnosti: Aleko consulting, sídlo: Volgogradská 13, IČO: 45353174.

9. Kontaktná osoba, email a tel. číslo. Po zabezpečení služby dostane občan kontakty na svoju kontaktnú osobu, ktorú môže v prípade reklamácií kontaktovať. Prípadne je vždy možné podať reklamáciu na hore uvedenú korešpondenčnú adresu, tel. číslo a mailovú adresu.

10. Aktuálne znenie obchodných podmienok a reklamačného poriadku sprostredkovateľa je občanovi k dispozícii na webovej stránke: www.praca-info.sk

11. Občan prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom obchodných podmienok a reklamačného poriadku a ich zneniu porozumel .