Obchodné informácie

Základné informácie o spoločnosti

  • Naša spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1997 na základe živnostenského povolenia k vykonávaniu tejto činnosti. V roku 2007 zmenila spoločnosť právnu formu - na spoločnosť s ručením obmedzeným a vystupuje pod obchodným menom ALEKO agency, s.r.o  a je zapísaná v OR OS Prešov ,  vložka číslo 18145/P.
  • Sme držiteľmi licencie udelenej ÚPSVaR - povolenie č.: AA/2007/24647/9145/OISS.
  • Dňa 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sa sprostredkovanie zamestnania za úhradu stalo od 01.06.2010 živnosťou. Naša spoločnosť ma vydaný ŽL OÚ v Prešove, dňa 7.12.2010,  na sprostredkovanie zamestnania za úhradu .
  • ALEKO agency, s r.o. prevádzkuje domény www.praca-info.sk, www.aleko.sk


Obchodné informácie :

Aleko agency, s.r.o., Masarykova 22, 080 01 Prešov.
IČO : 36720224, IČ DPH : SK 2022297112
OR OS v Prešove, odd.Sro, vložka č.18145/P.
Povolenie na činnosť SZÚ - AA/2007/24647/9145/OISS.

Čísla účtov :
VÚB, a.s. /pre domáce platby a platby zo zahraničia /
Číslo účtu: 2253008253/0200
IBAN: SK6602000000002253008253
SWIFT: SUBASKBX

TATRA BANKA, a.s. / pre domáce platby /
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2479 7272

ČSOB, a.s. / pre domáce platby a platby z ČR/
Číslo účtu: 4019123850/7500
IBAN: SK4375000000004019123850
SWIFT /BIC/: CEKOSKBX